Ramazan-ı Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHIYM,
Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh*
Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an*
Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ*
Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin*
Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm*
Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk*
Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm*
Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz*
Yâ Aziyz*
ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ*
Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir*
Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn*
Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham*
Yâ Bâriül Musavvir*
Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin*
Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr*
Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd*
Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin*
Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû*
Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm*
Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd *
Yâ Haliym innehû le aliymün haliym*
Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ*
Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym*
Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase*
Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir*
Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr*
Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn*
Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard*
Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz*
Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd*
Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü*
Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa *
Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ*
Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb*
Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm *
Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ*
Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ*
Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl*
Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd*
Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn*
Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ*
Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym*
Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym*
Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn*
Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr*
Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym*
Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk*
Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ*
Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş*
Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh*
Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ*
Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk*
Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym*
Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr*
Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ*
Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn*
Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd*
YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm*
Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm*
Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad*
Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn*
Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’*
YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard*
Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh*
Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym*
Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt*
Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk*
Yâ Samed, Allâhüs samed*
Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba*
Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr*
Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma*
Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih*
Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl*
Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad*
Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr*
Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.

Esirgeyen ve bağışlayan ALLAH’ın adı ile
Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum
Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur
Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin
Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!
Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim!
Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır
Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim
Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir
Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir
Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin
Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin
Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim!
Ey herşeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur
Hay ve Kayyum olan Rabbim!
Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!
Ey herşeyi gören, mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim!
Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin
Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir
Herşeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin
Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarı kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin
Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin
Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin
Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin
Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin
Ey yoktan varden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin
Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin
Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin
Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle
Ey herşeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin
Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin
Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta mü’minleri gözetip muvaffak kılan sensin
Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin
Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin
Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin
Ey yoktan var eden Allah'’m! Yoktan var eden ve bilen sensin
Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'’ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin
Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin
Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin
Ey yücelten!Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin
Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşınsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir
Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!
Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin
Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin
Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin
Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin
Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir
Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin
Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin
Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin
Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin
Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin
Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin
Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin
Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin
Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin
Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin
Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin
Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın
Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir
Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir
Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin
Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur
Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın
Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.

İslam Vakti Mobil Uygulamaları